• Norsk Nynorsk
 • English
 • Русский
 • no
 • en
 • ru
 • USŁUGI

  • Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników na etapie negocjacji  jak i  przed sądami w sprawach dotyczących niezgodnośći co do treści umowy o pracę, w sprawach o wypowiedzenie/ zwolnienie w trybie natychmiastowym, odsunięcie od stanowiska pracy, zwolnienia okresowe, wynagrodzenie, odprawy i wiele innych.
  • Naszym celem jest dążenie do ugodowego zakończenia sprawy. Oferujemy pomoc w prowadzeniu negocjacji w najlepszym interesie naszego klienta. Jeżeli strony nie dojdą do prozumienia oferujemy również reprezentację w procesie sąsowym.
  • Pomagamy naszym klientom w najlepszy sposób zadbać o ich interesy w kontakcie z Urzędem Ochrony Praw Dziecka w Norwegii/Barnevernet.
  • Nasze doświadczenie pozwala na dokonanie dokładnej oceny faktycznych i prawnych aspektów sprawy w celu udzielenia wskazówek o decydującym znaczeniu dla oczekiwanego rezultatu w sprawie.
  • Rodzicom przysługuje pomoc prawna całościowo opłacana przez państwo norweskie między innymi w sprawach o przejecie opieki nad dzieckiem przez Urząd Ochrony Praw Dziecka, uchylenie postanowienia o przejęciu opieki nad dzieckiem, ustalenie zakresu i warunków widzeń z dzieckiem, w sprawach o nakazowe umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym bądź rehabilitacyjnym, a także w sprawach dotyczących nakazu przyjęcia środków pomocy, na które rodzice nie wyrażają zgody.
  • Zarówno rodzice jak i młodzież powyżej 15 roku życia ma prawo do pełnego uczesictwa w sprawie i może liczyć na uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
  • W branży budowlanej co roku wdrażane są nowe inwestycje i projekty, za którymi stoi obrót dużym kapitałem. Każda zainwestowna korona ma podstwę w umowie między zleceniodawcą i wykonawcą. W tego typu umowach często pojawiają sie niejasności, które są źródłem konfliktów między stronami.
  • Firmy budowlane uzyskają u nas kompleksową pomoc prawną przy zawieraniu umów, ich interpretacji i realizacji. Dokonujemy analizy która ze stron jest prawnie odpowiedzialna na zaistniałą sytuację, informujemy o konsekwencjach i możliwych rozwiązaniach.
  • Profesjonalna pomoc prawna pozwoli na wczesną identyfikację elementów ryzyka, a także uniknięcie strat jeszcze zanim one się zaktualizują. Pomoc prawna na wczesnym etapie sprawy ograniczy także koszty związane z prowadzeniem sprawy. Pieniądze zaoszczędzone to pieniądze zarobione!
  • Isnieje możliwość zaoszczędzenia kosztó związanych z transakcją sprzedaży nieruchomośći, gdy odbya się ona bez udziału pośrednika w obrocie nieruchomościami, tzw. meglera.
  • U nas uzyskasz niezbędną pomoc prawną w dokonaniu transakcji sprzedaży nieruchomośći, bez udziału meglera.
  • Pieniądze zaoszczędzone, to pieniądze zarobione!
  • Udzielamy porad rarówno małżonkom jak i konkubentom w zakresie spraw majątkowych, miedzy innymi przy podziale mjątku, w sporządzeniu intercyzy jak i w interpretacji zawartych umów majątkowych.
  • Reprezentujemy klientow zaróno na etapie negocjacji jak i w procesach sądowych.
  • Reprezentujemy rodziców w kwestiach spornych co do opieki prawnej nad ich wspólnymi dziećmi, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, jak i w sprawach o uregulowanie widzeń.
  • Reprezentujemy klientow zaróno na etapie medjacji jak i w procesach sądowych.
  • Służymy pomoca prawną zarówno firmom jak i osobom prywatnym w dochodzeniu należnośći pieniężnych między innymi w sprawach o zapłatę za wykonaną usługę, dochodzenie należnośći wynikających z umowy sprzedaży, umowy najmu bądź ze stosunku pracy.
  • Wierzyciele maja wybór między windykacja prowadzoną przez firmy windykacyjne „innkasso” badź windykacji prawną „rettslig innkasso”. Z wielu względów zalecamy wybór windykacji prawnej.
  • W przypadku dochodzenia należności od firm prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej sprawdzamy aktualność pociągniecia do odpowiedzialności solidarnej członków zarządu i kierownictwo firmy.
  • W norweskim prawie nie jest wymagana forma pisemna dla ważnośći zawartych umów. Umowy zawierane ustnie są tak samo wiążące jak umowy sporządzone na piśmie.
  • Inną kwesiią jest udowodnienie w razie nieporozumień, iż umowa ustna została zawarta, ustalenie jej treści i intencji storn. Strona, która w razie zaistiałych nieporozumień powołuje sie na umowę ustną, będzie musiała uprawdopodobnić okoliczności jej zawarcia i treść.
  • Naszym klientom udzielimy pomocy w sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów.
  • Profesjonalna pomoc prawna przy zawieraniu umów pozwoli zmniejszyć ryzyko konfliktów wynikającyh z niezgodnośći co do treśći umowy, a także uniknąć kosztów prowadzenia sprway. Pieniądze zaoszczędzone, to pieniądze zarobione.
  • Zagranicznym podmiotom prawnym zamierzającym świadczyć bądz świadczącym usługi na terenie Norwegii (NUF) udzielamy pomocy prawnej przy rejestracji oraz w zakresie obowiązku raportowania do norweskich urzędów. Specjalizujemy sie w udzielaniu porad firmom z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
  • Udzielamy poradnictwa podatkowego zagranicznym podmiotom prawnym prowadzącym działalność w Norwegii, między innymi w kwestii uniknięcia podwójnego opodatkowania. Specjalizujemy sie w udzielaniu porad firmom z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
  • Reprezentujemy osoby mające status pokrzywdzonego bądz podejrzanego/oskarżonego w procesie karnym.
  • Udzielamy proadnictwa firmom logistycznym o międzynarodowym zakresie dziłania przy zawieraniu umów, interpretacji zawartych umów, i w kwestiach spornych.
  • Posiadamy doświadczenie w szerokim zakresie prawa emigracyjnego. Udzielamy porad zarówno na etapie postępowania urzędowego jak i sądowego, w sprawach o azyl, pozwolenie na pobyt (pracownicze bądź z uwagi na zjednoczenia rodziny), deportacje, wizy i obywatelstwo.